David K. Ginsborg
 
  • Deputy to the Assessor
  • Phone: 408-299-5588

Email us, the fastest way to contact us

Assessed Value Increases 7.9%; Commercial and Industrial drives increases

Tagged under

Assessed Value Increases 7.9%; Commercial and Industrial drives increases

Tagged under

 Công việc của một Thẩm định viên là gì (What does the Assessor do)?

 Thẩm định viên chịu trách nhiệm xác định vị trí tất cả các loại tài sản phải đóng thuế trong Quận, xác minh chủ sở hữu, thiết lập giá trị cho tất cả tài sản thuộc diện phải tuân theo hệ thống thuế tài sản địa phương, hoàn thành danh sách thẩm định, đưa ra giá trị thẩm định trên tất cả các loại tài sản và áp dụng tất cả các miễn trừ hợp pháp. Trái với quan điểm   

Tagged under

 ¿Qué hace el tasador?(What does the Assessor do)?

 El tasador tiene la responsabilidad de ubicar todas las propiedades sujetas a impuesto en el condado, además de identificar la titularidad, establecer el valor de todas las propiedades sujetas al impuesto local sobre propiedades, completar el registro de contribuyentes, demostrar los valores tasados de toda la propiedad y aplicar todas las exenciones legales a que haya lugar. Contrario a la opinión generalizada, el tasador del condado de Santa Clara no calcula las facturas de impuesto sobre la propiedad, no es recaudador de impuestos sobre la propiedad, no es quien establece las leyes sobre impuestos a la propiedad, no establece las reglas mediante las cuales se tasa una propiedad y tampoco establece las tasas de impuestos sobre la propiedad

Tagged under

 估稅員的工作內容是什麼

估稅員負責確定郡內所有應稅財產的位置、識別所有人、為所有應繳當地財產稅的財產估值、填寫估價名冊、出具所有財產的估值,以及應用所有法定免稅額。與普遍觀點恰恰相反,Santa Clara郡的估稅員負責的並不是計算財產的稅單、徵收財產稅款、訂定財產稅務法規、設立不定產估價規則,更不是設定財產稅率。>為了追蹤應稅的不動產土地及其位置,專業繪圖技師繪製並保存一套估稅員的土地地圖,其中包含了超過200本地圖冊。Santa Clara郡有超過460,000塊不動產土地。  

Tagged under