David K. Ginsborg
 
  • Deputy to the Assessor
  • Phone: 408-299-5588

Email us, the fastest way to contact us

郡評稅官 Larry Stone 宣佈,評稅官辦公室已拓展了財產稅資訊的可用性,將相關資訊翻譯為七種不同的語言。「客戶服務在我們辦公室始終是重中之重。為協助英語技能有限的財產擁有者,我們以多種語言提供重要資訊,而這僅僅是我們所採取之策略的一部分,」Stone 表示。在過去一年中,評稅官辦公室收到了 300 多次翻譯協助請求,這些請求者中不僅有講西班牙語者,還有講中文、他加祿語及數種其他語言者。

 

Tagged under

Assessed Value Increases 7.9%; Commercial and Industrial drives increases

Tagged under

Assessed Value Increases 7.9%; Commercial and Industrial drives increases

Tagged under

 Công việc của một Thẩm định viên là gì (What does the Assessor do)?

 Thẩm định viên chịu trách nhiệm xác định vị trí tất cả các loại tài sản phải đóng thuế trong Quận, xác minh chủ sở hữu, thiết lập giá trị cho tất cả tài sản thuộc diện phải tuân theo hệ thống thuế tài sản địa phương, hoàn thành danh sách thẩm định, đưa ra giá trị thẩm định trên tất cả các loại tài sản và áp dụng tất cả các miễn trừ hợp pháp. Trái với quan điểm   

Tagged under

 ¿Qué hace el tasador?(What does the Assessor do)?

 El tasador tiene la responsabilidad de ubicar todas las propiedades sujetas a impuesto en el condado, además de identificar la titularidad, establecer el valor de todas las propiedades sujetas al impuesto local sobre propiedades, completar el registro de contribuyentes, demostrar los valores tasados de toda la propiedad y aplicar todas las exenciones legales a que haya lugar. Contrario a la opinión generalizada, el tasador del condado de Santa Clara no calcula las facturas de impuesto sobre la propiedad, no es recaudador de impuestos sobre la propiedad, no es quien establece las leyes sobre impuestos a la propiedad, no establece las reglas mediante las cuales se tasa una propiedad y tampoco establece las tasas de impuestos sobre la propiedad

Tagged under