Autumn Young
 
  • Deputy to the Assessor
  • Phone: 408-299-5588

Email us, the fastest way to contact us

ラリー・ストーン査定官:「我々は皆様の言語に対応することを目標としています。」
ラリー・ストーン郡査定官は、査定官事務所が固定資産税情報を7言語で利用できるようにしたことを発表しました。「カスタマーサービスは常に当事務所の最優先事項です。重要な情報を複数言語で提供することは、英語が得意ではない不動産所有者の皆様を支援するという我々の戦略の一端です。」とストーン氏は述べました。この1年間で、査定官事務所にはスペイン語を始めとした中国語、タガログ語、その他言語を話す個人からの翻訳支援の要求が300件以上ありました。
 

Tagged under
Larry Stone 사정인: "여러 언어로 정보를 제공합니다."
카운티 사정인 Larry Stone은 사정과가 재산세 정보를 7개국어로 확대하여 제공하고 있다고 발표했습니다. Stone은, 고객 서비스는 항상 당국의 최우선 순위이며 그러므로 주요 정보를 여러 언어로 제공하는 것은 영어 능력이 제한적인 재산 소유주를 지원하는 전략의 일환이라고 설명하였습니다. 지난해 사정과에서는 스페인어, 중국어, 타갈로그어 및 기타 여러 언어 사용자들로부터 300건 이상의 번역 요청을 접수한 바 있습니다.
 
Tagged under
Thẩm định viên Larry Stone: “Chúng tôi hướng tới việc sử dụng ngôn ngữ của quý vị.”
Thẩm định viên Quận Larry Stone tuyên bố rằng Văn phòng Thẩm định đã tăng cường công khai thông tin thuế tài sản bằng bảy ngôn ngữ khác nhau. “Dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên cao ở văn phòng của tôi. Vì vậy việc cung cấp thông tin quan trọng bằng nhiều ngôn ngữ chính là một phần trong chiến lược của chúng tôi về việc hỗ trợ những chủ sở hữu tài sản có vốn Tiếng Anh hạn chế,” ông Stone nói. Trong năm qua, Văn phòng Thẩm định đã nhận hơn 300 yêu cầu hỗ trợ dịch thuật từ những cá nhân biết dùng không chỉ Tiếng Tây Ban Nha mà còn Tiếng Trung, Tiếng Tagalog và một số ngôn ngữ khác.
 
Tagged under
Asesor Larry Stone: “Procuramos hablar su idioma”.
El Asesor del Condado Larry Stone anunció que la Oficina del Asesor ha expandido la disponibilidad de la información sobre impuestos inmobiliarios a siete idiomas diferentes. “La atención al cliente ha sido siempre una prioridad alta para mi oficina. Por lo tanto, brindar información importante en varios idiomas es solo otra parte de nuestra estrategia para ayudar a los propietarios con habilidades limitadas en inglés”, dijo Stone. El último año, la Oficina del Asesor ha recibido más de 300 solicitudes de ayuda de traducción de personas que hablan no solo español sino también chino, tagalo y otros idiomas varios.
 
Tagged under