Ang Tagatasa ay responsable para sa paghahanap ng lahat ng nabubuwisang ari-arian sa County

 Ano ang ginagawa ng Tagatasa?

 Ang Tagatasa ay responsable para sa paghahanap ng lahat ng nabubuwisang ari-arian sa County, pagkilala sa pagmamay-ari, pagtaguyod ng isang halaga para sa lahat ng ari-arian na napapailalim sa lokal na pagbubuwis sa ari-arian, sa pagkumpleto ng listahan sa pagtatasa, na ipapakita ang halaga ng tasahin ng lahat ng ari-arian, at pag-aaplay ng lahat ng ligal na mga exemption. 

Autumn Young

 
  • Deputy Assessor
  • Phone: 408-299-5572

Email us, the fastest way to contact us