Thông tin Thẩm định giá cho Chủ sở hữu Tài sản Quận Santa Clara

 Công việc của một Thẩm định viên là gì (What does the Assessor do)?

 Thẩm định viên chịu trách nhiệm xác định vị trí tất cả các loại tài sản phải đóng thuế trong Quận, xác minh chủ sở hữu, thiết lập giá trị cho tất cả tài sản thuộc diện phải tuân theo hệ thống thuế tài sản địa phương, hoàn thành danh sách thẩm định, đưa ra giá trị thẩm định trên tất cả các loại tài sản và áp dụng tất cả các miễn trừ hợp pháp. Trái với quan điểm   

Autumn Young

 
  • Deputy Assessor
  • Phone: 408-299-5572

Email us, the fastest way to contact us