Autumn Young
 
  • Deputy to the Assessor
  • Phone: 408-299-5588

Email us, the fastest way to contact us

Assessor Larry Stone: “Layunin naming matutunan ang iyong wika.”
Inanunsyo ni County Assessor Larry Stone na ginawa nang available ng Tanggapan ng Assessor ang impormasyon tungkol sa buwis sa ari-arian sa pitong iba’t ibang wika. “Sa simula pa lang, pangunahing priyoridad na ng aking tanggapan ang serbisyo sa customer. Kaya ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon gamit ang maraming wika ay isang bahagi lang ng aming mahusay na pamamaraan upang matulungan ang mga may-ari ng ari-arian na may limitadong kakayahang magsalita ng Ingles,” sabi ni Stone. Sa nakaraang taon, nakatanggap ang Tanggapan ng Assessor ng mahigit 300 kahilingan para sa tulong sa pagsasaling-wika mula sa mga indibidwal na hindi lang nagsasalita ng Espanyol ngunit gayundin ang Chinese, Tagalog at ilang iba pang mga wika.
 
Tagged under

कर-नधार्रक लेर स्टोन: “हम आपक भाषा बोलने का लय रखते ह।” काउंट कर-नधार्रक लेर स्टोन ने घोषणा क हैक कर-नधार्रक कायार्लय ने संप कर क जानकार को सात अलग-अलग भाषाओं म उपलब्ध करा कर इसक उपलब्धता को वस्तार दया है। श्री स्टोन ने कहा, “ग्राहक सेवा हमेशा सेमेरेकायार्लय के लए एक उच्च प्राथमकता रह है। इसलए महत्वपूणर् जानकार को कई भाषाओं म उपलब्ध कराना, सीमत अंग्रेज़ी कौशल वालेसंप स्वामय को सहायता देने क हमार कायर्नीत का एक भाग मात्र है।” पछले वषर् कर-नधार्रक कायार्लय को न केवल स्पेनश बिल्क चीनी, टैगालॉग और कई अन्य भाषाएंबोलने वालेव्यिक्तय से अनुवाद सहायता के 300 सेभी अधक अनुरोध मले।-

 
Tagged under

郡評稅官 Larry Stone 宣佈,評稅官辦公室已拓展了財產稅資訊的可用性,將相關資訊翻譯為七種不同的語言。「客戶服務在我們辦公室始終是重中之重。為協助英語技能有限的財產擁有者,我們以多種語言提供重要資訊,而這僅僅是我們所採取之策略的一部分,」Stone 表示。在過去一年中,評稅官辦公室收到了 300 多次翻譯協助請求,這些請求者中不僅有講西班牙語者,還有講中文、他加祿語及數種其他語言者。

 

Tagged under

Assessed Value Increases 7.9%; Commercial and Industrial drives increases

Tagged under

Assessed Value Increases 7.9%; Commercial and Industrial drives increases

Tagged under