Contacts     |     Agency & Departments     |     Services     |     Login

You are here: Home Vietnamese (Tiếng Việt)
On January 23, 2007, Good Morning San Jose (AM 1430), a Radio program in Vietnamese spent an hour with host Gabriel Nguyen and professionals from the Assessor's Office discussing common Assessment issues.

Read more...

Sự đáp ứng tích cực của Văn Phòng Thẩm Định thế nào đối với những suy giảm về giá thị trường v điều đó có thể giảm thuế bất động sản của quý vị ra sao

Read more...

Vì nhận thấy bất động sản trên thị trường bị xuống giá quá nhiều, do đó vào sáng hôm nay Thẩm Định Viên Larry Stone thông báo rằng văn phòng của ông bắt đầu đánh giá lại gần 200,000 bất động sản của cư dân một cách tích cực…

Read more...

Thoâng Tin Ve Vieäc Ñònh Giaù Trò Taøi Saûn

Read more...