Contacts     |     Agency & Departments     |     Services     |     Login

You are here: Home Vietnamese (Tiếng Việt)
Thẩm định viên Larry Stone: “Chúng tôi hướng tới việc sử dụng ngôn ngữ của quý vị.” Thẩm định viên Quận Larry Stone tuyên bố rằng Văn phòng Thẩm định đã tăng cường công khai thông tin thuế tài sản bằng bảy ngôn ngữ khác nhau. “Dịch vụ khách…

Read more...

 Công việc của một Thẩm định viên l gì (What does the Assessor do)?  Thẩm định viên chịu trách nhiệm xác định vị trí tất cả các loại tài sản phải đóng thuế trong Quận, xác minh chủ sở hữu, thiết lập giá trị cho tất cả tài…
Sự đáp ứng tích cực của Văn Phòng Thẩm Định thế nào đối với những suy giảm về giá thị trường v điều đó có thể giảm thuế bất động sản của quý vị ra sao  
Vì nhận thấy bất động sản trên thị trường bị xuống giá quá nhiều, do đó vào sáng hôm nay Thẩm Định Viên Larry Stone thông báo rằng văn phòng của ông bắt đầu đánh giá lại gần 200,000 bất động sản của cư dân một cách tích cực…
On January 23, 2007, Good Morning San Jose (AM 1430), a Radio program in Vietnamese spent an hour with host Gabriel Nguyen and professionals from the Assessor's Office discussing common Assessment issues.  
Thoâng Tin Ve Vieäc Ñònh Giaù Trò Taøi Saûn