Văn Phòng Thẩm Định cho biết gần 200,000 bất động sản, tức là một nửa số của Quận, sẽ được đánh giá lại để có thể được tạm giảm thuế bất động sản

Vì nhận thấy bất động sản trên thị trường bị xuống giá quá nhiều, do đó vào sáng hôm nay Thẩm Định Viên Larry Stone thông báo rằng văn phòng của ông bắt đầu đánh giá lại gần 200,000 bất động sản của cư dân một cách tích cực nhằm xác định xem những bất động sản này có hội đủ điều kiện để được tạm giảm giá thẩm định hay không. Văn Phòng Thẩm Định dự định duyệt xét tất cả những cuộc chuyển nhượng đã xảy ra từ ngày 1 tháng Giêng, 2000, để xác định xem giá thị trường tính vào ngày 1 tháng Giêng, 2009, thấp hơn giá thẩm định lúc ban đầu (tiêu biểu là giá mua) hay không. “Dĩ nhiên, không phải mọi khu vực đều giống nhau. Mức suy giảm giá tại Palo Alto và Los Altos khác rất xa so với mức suy giảm tại Gilroy, Morgan Hill, Phía Đông San Jose hoặc Milpitas. Trong khi chúng tôi dự định đánh giá lại những cuộc chuyển nhượng bất động sản từ năm 2000, phần lớn những trường hợp giảm có lẽ sẽ phản ảnh những cuộc chuyển nhượng xảy ra trong khoảng từ năm 2005 đến 2008,” ông Stone cho biết như vậy.

 

Autumn Young

 
  • Deputy Assessor
  • Phone: 408-299-5572

Email us, the fastest way to contact us